Privaatsuspoliitika

1. Andmekaitse

Üldised märkused

Järgmised teated annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on andmed, mille põhjal saab teid isiklikult tuvastada. Andmekaitse teema kohta üksikasjaliku teabe saamiseks lugege meie privaatsusteavet, mis on toodud selle teksti all.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmetöötlust sellel veebilehel teostab veebisaidi käitaja. Veebisaidi käitaja kontaktandmed leiate selle andmekaitseavalduse jaotisest „Vastutava töötleja teave“.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid siis, kui te need meile esitate. Need võivad olla näiteks andmed, mille lisate kontaktivormi.

Muid andmeid koguvad meie IT-süsteemid automaatselt või teie nõusolekul veebilehe külastamisel. Need on peamiselt tehnilised andmed (nt Interneti-brauser, operatsioonisüsteem või lehe vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt niipea, kui selle veebisaidi avate.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse veebilehe tõrgeteta toimimise tagamiseks. Teie kasutajakäitumise analüüsimiseks võidakse kasutada muid andmeid.

Millised õigused on teil oma andmetega seoses?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma talletatud isikuandmete päritolu, vastuvõtja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete korrigeerimist või kustutamist. Kui olete andmetöötluseks nõusoleku andnud, saate selle nõusoleku igal ajal edaspidiseks tagasi võtta. Samuti on teil teatud asjaoludel õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Selles küsimuses ja muude andmekaitset puudutavates küsimustes saate meiega igal ajal ühendust võtta.

Kolmanda osapoole analüüsiriistad ja tööriistad

Seda veebisaiti külastades võidakse teie sirvimiskäitumist statistiliselt hinnata. Seda tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammidega.

Üksikasjalikku teavet nende analüüsiprogrammide kohta leiate järgmisest andmekaitseavaldusest.

2. Majutus

Väline majutus

Seda veebisaiti majutab väline teenuseosutaja (majutaja). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmed talletatakse majutaja serverites. Need võivad olla nt
IP-aadressid, kontaktipäringud, meta- ja sideandmed, lepingulised andmed, kontaktandmed, nimed, juurdepääsud veebisaidile ja muud veebisaidi kaudu genereeritud andmed.

Väline majutus toimub meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientide lepingute täitmise eesmärgil (artikli GDPR 6 lõike 1 punkt b (GDPR) ning meie veebipakkumise turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise huvides kutselise teenuseosutaja pool (artikli 6 lõike 1 punkt f (GDPR). 

Meie majutaja töötleb teie andmeid ainult sellisel määral, kuivõrd see on vajalik tema teenindamise kohustuste täitmiseks ja järgib nende andmete osas meie juhiseid.

3. Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehtede käitajad suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ning kooskõlas seaduslike andmekaitsemäärustega ja selle andmekaitseavaldusega.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada teie isiku tuvastamiseks. Selles privaatsuspoliitikas selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil seda tehakse.

Juhime tähelepanu, et andmete saatmisel internetis (nt meilitsi suhtlemisel) võib esineda turvalünki. Andmeid ei saa täielikult kolmanda osapoole juurdepääsu eest kaitsta.

Märkus vastutava asutuse kohta

Selle veebisaidi andmete vastutav töötleja on: 

Nordic Sugar A/S
Edvard Thomsens Vej 10
2300 Kopenhaagen S, Taani

Vastutav asutus on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega juhib isikuandmete (nt nimed, meiliaadressid jne) töötlemise eesmärke ja vahendeid.

Säilitamise aeg

Kui selles privaatsuspoliitikas pole määratud täpsemat säilitamise aega, jäävad teie isikuandmed meile, kuni andmete töötlemise eesmärk enam ei kehti. Kui esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate andmetöötluse nõusoleku, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on teie isikuandmete säilitamiseks muid seaduse alusel lubatud põhjuseid (nt maksu- või äriõiguse kohane säilitamise aeg); viimasel juhul andmed kustutatakse pärast seda, kui need põhjused enam ei kehti.

Andmekaitseametnik

Oleme oma ettevõttesse määranud andmekaitseametniku.

Andmekaitseametnik
Küchenstraße 9
38100 Brunswick

Telefon: +49 5312 4110
Meiliaadress: dataprotection@nordzucker.com

Märkus andmete edastamise kohta USAsse ja muudesse kolmandatesse riikidesse

Muuhulgas kasutame USAs või muudes kolmandates riikides asuvate ettevõtete töövahendeid, mis ei pruugi olla andmekaitseseaduse määratluse kohaselt turvalised. Kui need tööriistad on aktiivsed, võidakse teie isikuandmed edastada nendesse kolmandatesse riikidesse ja neid seal töödelda. Juhime tähelepanu sellele, et mõnes neist riikidest ei ole võimalik tagada ELiga võrreldavat andmekaitse taset. Sellegipoolest juhime teie tähelepanu sellele, et edastame teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ainult seesuguses ulatuses, nagu see on lubatud vastavalt GDPR artiklile 44-49 ja on vajalik teie jaoks teenuste osutamiseks või nagu olete andnud meile oma nõusoleku.

Andmetöötluse nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Saate juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tehtud andmetöötluse seaduslikkust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Õigus esitada vastuväiteid konkreetsest olukorras lähtudes ja otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise suhtes (artikkel 21, GDPR)

KUI ANDMETE TÖÖTLEMINE PÕHINEB ARTIKLI 6 LÕIKE 1 PUNKTIL E VÕI PUNKTIL F (GDPR), ON TEIL ÕIGUS OMA KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL ESITADA IGAL AJAL VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SUHTES; SEDA KOHALDATAKSE KA NENDELE SÄTETELE TUGINEVA PROFIILIANALÜÜSI SUHTES. TÖÖTLEMISE ALUSEKS OLEV VASTAV ÕIGUSLIK ALUS ON LEITAV SELLEST ANDMEKAITSEAVALDUSEST. VASTUVÄITE KORRAL EI TÖÖTLE ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID, KUI ME EI TÕENDA, ET TÖÖDELDAKSE MÕJUVAL ÕIGUSPÄRASEL PÕHJUSEL, MIS KAALUB ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI ÕIGUSTATUD HUVIDE KOOSTAMISE, ESITAMISE VÕI KAITSMISE EESMÄRGIL.
ÕIGUSNÕUDED (VASTUVÄIDETE ESITAMINE VASTAVALT ARTIKLI 21 LÕIKELE 1 (GDPR).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SUHTES SELLISEL TURUNDUSLIKUL EESMÄRGIL; SEDA KOHALDATAKSE KA PROFIILIANALÜÜSI SUHTES SEL MÄÄRAL MIL SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. VASTUVÄITE ESITAMISE KORRAL EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE ARTIKLI 21 LÕIKE 2 (GDPR) KOHASELT.

Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus

GDPR-i rikkumise korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht. Kaebeõigus ei piira muude halduslike või kohtulike õiguskaitsevahendite kasutamist.

SSL- või TLS-krüptimine

Turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu (nt tellimuste ja päringute) saatmise kaitsmiseks, mille meile kui saidi käitajale saadate, kasutab see sait SSL- või TLS-krüptimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida
„http://“ muutub reaks „https://“ ja brauseri aadressiväljal kuvatakse lukumärk.

Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled meile saadetud andmeid lugeda.

Andmete ülekantavuse õigus

Teil on õigus saada üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul andmed, mida töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või teile või kolmandale isikule antud lepingu täitmiseks. Kui taotlete andmete otse saatmist ühelt vastutavalt töötlejalt teisele, tehakse seda ainult tehniliselt teostataval määral.

Teave, kustutamine ja korrigeerimine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada teavet oma talletatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajadusel õigus neid andmeid korrigeerida või kustutada. Sel eesmärgil ja isikuandmetega seotud lisaküsimuste korral saate meiega igal ajal ühendust võtta.

Töötlemise piiramise õigus

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks saate meiega igal ajal ühendust võtta. Töötlemise piiramise õigus on järgmistel juhtudel.

  • Kui vaidlustate meie poolt talletatud isikuandmete täpsuse, vajame selle kontrollimiseks tavaliselt aega. Kontrollimise ajaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus / toimub ebaseaduslikult, saate kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.
  • Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid te vajate neid õigusnõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui esitasite vastuväite vastavalt artikli 21 lõikele 1 (GDPR), tuleb teie ja meie huvid tasakaalustada. Kuni pole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülimuslikud, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid peale talletamise töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks või Euroopa Liidu või liikmesriigi tähtsa avaliku huvi tõttu.

Reklaamkirjade suhtes vastuväite esitamine

Käesolevaga keelatakse reklaami ja teabematerjali saatmiseks trükiandmete raames avaldatud kontaktandmete kasutamine, mida selgesõnaliselt ei nõuta. Lehtede käitajatel on sõnaselgelt õigus võtta õiguslikke meetmeid soovimatu reklaamiteabe, näiteks rämpsposti saatmise korral.

4. Andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad niinimetatud „küpsiseid“. Küpsised on väikesed tekstifailid ja ei kahjusta teie lõppseadet. Need talletatakse lõppseadmes kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või püsivalt (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse teie külastuse lõpus automaatselt. Püsiküpsised talletatakse teie lõppseadmes, kuni te need ise kustutate või kuni teie veebibrauser need automaatselt kustutab.

Mõnel juhul võidakse teie lõppseadmes talletada ka kolmandate osapoolte küpsised, kui meie saidi avate (kolmanda osapoole küpsised). Need võimaldavad meil või teil kasutada kolmanda osapoole ettevõtte teatud teenuseid (nt küpsiseid makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, kuna teatud veebilehe funktsioonid ilma nendeta ei töötaks (nt ostukorvi funktsioon või videote kuvamine). Teisi küpsiseid kasutatakse kasutaja käitumise hindamiseks või reklaami kuvamiseks.

Küpsised, mida on vaja elektroonilise side läbiviimiseks (vajalikud küpsised) või teie soovitud kindlate funktsioonide pakkumiseks (funktsiooniküpsised, nt ostukorvi funktsiooni jaoks) või veebisaidi optimeerimiseks (nt külastajate arvu mõõtmise küpsised), talletatakse artikli 6 lõike 1 punkti f (GDPR) alusel, kui ei määrata muud õiguslikku alust. Veebilehe käitaja õigustatud huvi on talletada küpsised oma teenuste tehniliselt vigadeta ja optimeeritud osutamiseks. Kui küpsiste talletamiseks küsitakse nõusolekut, põhineb nende küpsiste talletamine eranditult sellel nõusolekul (artikli 6 lõike 1 punkt a (GDPR); nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Saate brauseri häälestada nii, et teid teavitatakse küpsiste määramisest ja küpsised lubatakse ainult üksikjuhtudel, küpsiste vastuvõtmine välistatakse teatud juhtudel või üldse ning aktiveeritakse küpsiste automaatne kustutamine brauseri sulgemisel. Kui lülitate küpsised välja, võidakse selle veebisaidi funktsioone piirata.

Kui küpsiseid kasutavad kolmandatest osapooltest ettevõtted või neid kasutatakse analüüsi eesmärgil, teavitame teid sellest käesoleva andmekaitseavalduse raames eraldi ja vajadusel küsime teie nõusolekut.

Küpsistega nõustumise tagasivõtmine.

Saate oma valitud küpsiste sätteid igal ajal kohandada, kasutades järgmist linki. Saate tagasi võtta kõik juba antud nõusolekud, mis jõustuvad tulevikus.
https://www.dansukker.ee/ee/kupsiste-avaldus

Nõusoleku andmine Cookiebotile

Meie veebisait kasutab Cookieboti nõusolekutehnoloogiat, et saada teie nõusolek teatud küpsiste talletamiseks teie lõppseadmesse või teatud tehnoloogiate kasutamiseks ning dokumenteerida see kooskõlas andmekaitseseadusega. Selle tehnoloogia pakkuja on Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaagen, Taani (edaspidi „Cookiebot“).

Kui avate meie veebisaidi, luuakse ühendus Cookieboti serveritega, et saada teie nõusolek ja muud avaldused küpsiste kasutamise kohta. Seejärel talletab Cookiebot teie brauseris küpsise, et saaks määrata teile antud nõusolekud või nende tühistamise. Sel viisil kogutud andmeid säilitatakse, kuni taotlete meilt nende kustutamist, kustutate Cookieboti küpsise ise või andmete säilitamise eesmärk ei kehti enam. Kohustuslikud õigusaktides sätestatud säilitamise kohustused jäävad samaks.

Cookiebotti kasutatakse, et saada küpsiste kasutamiseks seaduses nõutud nõusolekud. 

Serveri logifailid

Lehtede pakkuja kogub ja talletab automaatselt teavet nn serveri logifailidesse, mille teie brauser meile automaatselt saadab. Need on järgmised.

  • Brauseri tüüp ja versioon
  • Kasutatud operatsioonisüsteem
  • Viitaja URL
  • Juurdepääsu kasutava arvuti hostinimi
  • Serveri päringu aeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Nende andmete kogumine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil f (GDPR). Veebilehe haldajal on õigustatud huvi oma veebilehe tehniliselt veatu esitlemise ja optimeerimise vastu – selleks tuleb koguda serveri logifaile.

Meilitsi, telefoni või faksi teel taotlemine

Kui võtate meiega ühendust meili telefoni või faksi teel, talletame ja töötleme teie päringu koos kõigi sellest tulenevate isikuandmetega (nimi, päring) teie päringu töötlemise eesmärgil. Me ei saada neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil b (GDPR), kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile saadetud päringute tõhusaks töötlemiseks (artikli 6 lõike 1 punktil f (GDPR)) või teie nõusolekul (artikli 6 lõike 1 punktil a (GDPR), kui seda taotleti.

Andmed, mille meile kontaktipäringu kaudu saadate, jäävad meile, kuni taotlete meilt nende kustutamist, võtate tagasi oma nõusoleku andmete talletamiseks või andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti (nt pärast seda, kui oleme teie päringu töötlemise lõpetanud). Kohustuslikud õigusnormid – eelkõige kohustuslikud säilitamise ajad – jäävad samaks.

Sildistamise masin
Pakume oma veebisaidil sildistamise masinat. 

Nende andmete töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil b teile teenuse osutamiseks. Andmeid ei edastata kolmandale osapoolele.

Teie andmed kustutatakse pärast seda, kui andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti.

5. Analüüsiriistad ja reklaam

etracker

See veebisait kasutab etrackeri analüüsiteenust. Teenuse osutaja on etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Saksamaa.

Andmeid saab kasutada pseudonüümi all kasutusprofiilide loomiseks. Selleks kasutab etracker tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutaja ära tunda (nt küpsised või seadme sõrmejäljed). Etrackeri tehnoloogiatega kogutud andmeid ei kasutata ilma asjakohase isiku eraldi antud nõusolekuta selle veebisaidi külastajate isiklikuks tuvastamiseks ega liideta pseudonüümi kandja isikuandmetega.

Selle analüüsiriista kasutamine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil f (GDPR). Veebilehe käitaja õigustatud huvi on anonüümselt analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka selle reklaami. Kui on küsitud vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste talletamiseks), töödeldakse eranditult artikli 6 lõike 1 punkti a (GDPR) alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

6. Uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui soovite saada veebisaidil pakutavat uudiskirja, siis küsime teilt meiliaadressi ja teavet, mis võimaldab meil kinnitada, et olete määratud meiliaadressi omanik ja nõustute uudiskirja saama. Rohkem andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Uudiskirja töötlemiseks kasutame uudiskirjateenuse osutajaid, mida kirjeldame allpool.

Apsis International AB

See veebisait kasutab uudiskirjade saatmiseks teenust Apsis Pro. Teenuse osutaja on APSIS International AB, Kungsgatan 6, 21149 Malmö, Rootsi (edaspidi: „Apsis“). Apsis on teenus, millega saab korraldada ja analüüsida uudiskirja väljasaatmist. Andmed, mille lisate uudiskirjade saamise eesmärgil (nt meiliaadress), talletatakse Apsise serverites Saksamaal.

Apsisega saadetud uudiskirjad võimaldavad analüüsida uudiskirja saajate käitumist. Lisaks saame analüüsida, kui paljud adressaadid on uudiskirja sõnumi avanud ja kui sageli millist uudiskirja linki klõpsati. Nn konversioonide jälgimise abil saab analüüsida ka seda, kas peale uudiskirjas oleva lingi klõpsamist on toimunud eelmääratletud toiming (nt sellelt veebilehel toote ostmine). Apsise uudiskirjade kaudu andmete analüüsimise kohta lisateabe saamiseks avage veebileht: https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy.

Andmetöötlus põhineb teie nõusolekul (artikli 6 lõike 1 punkt a (GDPR). Saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui loobute uudiskirja tellimusest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tehtud toimingute seaduslikkust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Kui te ei soovi Apsise analüüsi, peate uudiskirja tellimisest loobuma. Selleks anname igas uudiskirja sõnumis vastava lingi.

Andmed, mille meile uudiskirja saamise eesmärgil saadate, talletame meie või talletab need uudiskirjateenuse pakkuja kuni uudiskirja tellimisest loobumiseni ja need kustutatakse pärast uudiskirja tellimisest loobumist uudiskirja postiloendist. See ei mõjuta meie poolt muudel eesmärkidel salvestatud andmeid.

Pärast uudiskirjade postiloendist loobumist hoiame meie või hoiab uudiskirjateenuse osutaja teie meiliaadressi vajaduse korral mustas nimekirjas, et välistada edasised postitused. Musta nimekirja andmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei liideta teiste andmetega.
See teenib nii teie kui ka meie huvi järgida uudiskirjade saatmisel seaduslikke nõudeid (õigustatud huvi artikli 6 lõike 1 punkti f (GDPR) tähenduses. Mustas nimekirjas hoidmisel pole ajalist piirangut.

7. Meie sotsiaalmeediategevuse privaatsuspoliitika

Andmetöötlus sotsiaalvõrgustike kaudu

Meil on sotsiaalvõrgustikes avalikult kättesaadavad profiilid. Meie kasutatavad sotsiaalvõrgustikud leiate altpoolt.

Sellised sotsiaalvõrgustikud nagu näiteks Facebook, Twitter jne saavad tavaliselt põhjalikult analüüsida teie kasutajakäitumist, kui külastate nende veebisaiti või integreeritud sotsiaalmeedia sisuga veebisaiti (nt nupud või ribareklaamid). Meie sotsiaalmeediaprofiili külastamisel alustatakse mitut andmekaitsega seotud töötlemistoimingut. Üksikasjalik kirjeldus on järgmine.

Oma sotsiaalmeediakontole sisse logides ja meie sotsiaalmeediaprofiili külastades saab sotsiaalmeediaportaali käitaja külastuse teie kasutajaprofiilile määrata. Teie isikuandmeid võidakse teatud asjaoludel koguda ka siis, kui te pole sisse logitud või teil pole vastavas sotsiaalmeediaportaalis kontot. Sellisel juhul toimub andmete kogumine näiteks küpsiste kaudu, mis salvestatakse teie lõppseadmesse või salvestades teie IP-aadressi.

Sel viisil kogutud andmete abil saavad sotsiaalmeediaportaalide käitajad luua kasutajaprofiile, kuhu on salvestatud teie eelistused ja huvid. Nii saab huvipõhist reklaami teile kuvada nii vastaval sotsiaalmeediaprofiilil kui ka väljaspool. Kui teil on vastavas suhtlusvõrgustikus konto, saab huvipõhist reklaami kuvada kõikides seadmetes, kuhu sisse logite.

Lisaks arvestage, et me ei saa jälgida kõiki sotsiaalmeediaportaalide töötlemistoiminguid. Sõltuvalt teenuse osutajast võivad edasisi töötlemistoiminguid seetõttu teha sotsiaalmeediaportaalide käitajad. Lisateabe saamiseks tutvuge vastavate sotsiaalmeediaportaalide kasutustingimuste ja andmekaitsesätetega.

Õiguslik alus

Meie sotsiaalmeediaprofiilid on mõeldud selleks, et tagada internetis võimalikult laiaulatuslik esindatus. See on õigustatud huvi artikli 6 lõike 1 punkti f (GDPR) tähenduses. Suhtlusvõrgustike algatatud analüüsiprotsessid võivad põhineda erinevatel õiguslikel alustel, mille peavad avaldama suhtlusvõrgustike käitajad (nt nõusolek artikli 6 lõike 1 punkti a (GDPR) tähenduses).

Vastutaja ja õiguste tagamine

Kui külastate mõnda meie sotsiaalmeediasaiti (nt Facebook), vastutame koos sotsiaalmeediaplatvormi käitajaga selle külastuse käigus alustatud andmetöötlustoimingute eest. Põhimõtteliselt saate oma õigusi (teave, korrigeerimine, kustutamine, töötlemise piiramine, andmete ülekantavus ja kaebus) rakendada nii meie kui ka vastava sotsiaalmeediaportaali käitaja (nt - Facebooki) suhtes.

Arvestage, et vaatamata ühisele vastutusele sotsiaalmeediaportaalide käitajatega pole meil täit mõju sotsiaalmeediaportaalide andmetöötlustoimingutele. Meie võimalused määrab suuresti vastava teenuse osutaja ettevõtte poliitika.

Säilitamise aeg

Meie poolt otse sotsiaalmeediaprofiili kaudu kogutud andmed kustutatakse meie süsteemidest niipea, kui nende säilitamise eesmärk enam ei kehti, te taotlete meilt nende kustutamist, võtate tagasi oma nõusoleku või andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti. Küpsised talletatakse teie lõppseadmes seni, kuni need kustutate. Kohustuslikud õigusnormid – eelkõige kohustuslikud säilitamise ajad – jäävad samaks.

Me ei saa mõjutada nende andmete säilitamise aega, mida sotsiaalvõrgustike käitajad omal eesmärgil säilitavad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohe sotsiaalvõrgustike käitajatega (nt lugege nende privaatsuspoliitikat, vt allpool).

Sotsiaalvõrgustike üksikasjad

Facebook

Meil on Facebookis profiil. Teenuse osutaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki teatel saadetakse kogutud andmed ka USA-sse ja muudesse kolmandatesse riikidesse.

Oleme Facebookiga sõlminud ühistöötlemislepingu (vastutava töötleja lisa) artikli 26 (GDPR) kohaselt. Lepingus määratakse kindlaks andmetöötlustoimingud, mille eest vastutame meie või vastutab Facebook, kui külastate meie Facebooki lehte. Lepingut saate vaadata järgmise lingi kaudu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Reklaamisätteid saate oma kasutajakontol ise kohandada. Selleks klõpsake järgmist linki ja logige sisse: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Lisateabe saamiseks vaadake Facebooki privaatsuspoliitikat: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Meil on YouTube'is profiil. Teenuse osutaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Lisateavet selle kohta, kuidas see ettevõte teie isikuandmeid töötleb, vaadake YouTube'i privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

Pinterest

Meil on Pinterestis profiil. Käitaja on Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2. korrus, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa. Lisateavet selle kohta, kuidas see ettevõte teie isikuandmeid töötleb, vaadake Pinteresti privaatsuspoliitikast: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Dailymotion

Meie veebisait kasutab videoportaali Dailymotion lisandmooduleid. Teenuse osutaja on Dailymotion, 140 boulevard Malesherbes, 75017 Pariis, Prantsusmaa. Kui külastate mõnda meie Dailymotioni lisandmooduliga lehte, luuakse ühendus Dailymotioni serveritega. Selle käigus teavitatakse Dailymotioni serverit, milliseid meie lehti olete külastanud. Lisaks saab Dailymotion teie IP-aadressi. See kehtib ka siis, kui te pole Dailymotionisse sisse logitud või teil pole Dailymotioni kontot. Kui logite sisse oma Dailymotioni kontole, lubate Dailymotionil määrata teie sirvimiskäitumise otse teie isiklikule profiilile. Selle välistamiseks logige oma Dailymotioni kontolt välja. Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate Dailymotioni privaatsuspoliitikast aadressil: https://www.dailymotion.com/legal/privacy.